Stadgar föreningen Barnens Guldkant


§ 1 Föreningens namn och uppgift

Föreningens namn är ”Barnens Guldkant”. Föreningen har till uppgift att anskaffa medel och

därigenom verka för att stödja ekonomiskt behövande barn som lever i sociala sammanhang

med begränsade ekonomiska resurser. Det vill säga att sätta guldkant på dessa barns tillvaro.


§ 2 Föreningens ändamål

Syftet är att möjliggöra sociala och fysiska aktiviteter för barn där ekonomiska resurser till

sådana saknas och/eller är bristfälliga samt att bidra till grundläggande behov i barnens

sociala kontext för att främja en aktiv fritid, social utveckling och motverka utanförskap.

Genom ekonomiskt stöd till ekonomiskt mindre priviligierade barn vill vi:

  • Minska de sociala klyftor som under senare tid ökat markant i vårt samhälle.
  • Minska utanförskapet för den grupp unga som växer upp idag.
  • Motverka resignation bland barn som saknar ekonomiska resurser att skapa sig en aktiv fritid.
  •   Att bidra till att skapa ett socialt sammanhang för dessa barn och möjliggöra delaktighet i en större social gemenskap.

Barnens Guldkant är partipolitiskt och religiöst obundet.


§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Sundsvall.


§ 4 Medlemskap

Var och en som sympatiserar med föreningens verksamhet kan genom en medlemsavgift bli

medlem i föreningen.

Årsmötet fastställer medlemsavgiften som ska erläggas senast 30 juni.

Barnens Guldkants etik och värderingar grundar sig i FN:s barnkonvention och de stiftade

lagar och förordningar som kommit ur denna konvention som syftar till att skydda och lyfta

fram de unga.

Barnens Guldkant tar avstånd ifrån alla former av missbruk och våldsutövning. Vi tar avstånd

från droger, tobak och alkohol, från diskriminering, främlingsfientlighet, vapenhandel,

pornografi och mobbing. Föreningen tar sig rätten att tacka nej till gåvor från gåvogivare som inte bedöms dela dessa ställningstaganden.


§ 5 Årsmöten

Föreningen håller årligen årsmöte senast under april - maj. Kallelse till föreningens årsmöte och extra årsmöte skall utgå senast 1 månad före årsmöte genom anslag i ett öppet forum i form av face-book m.m..

Rätt att delta i årsmötet har alla som erlagt medlemsavgift.

Varje medlem har en röst vid årsmötet och besluten fattas med enkel majoritet förutom vid beslut om stadgeändringar och/ eller upphörande som reglerats i § 11. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten avgör.


§ 6 Ärenden vid årsmötet

1. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.

2. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Upprättande av närvarolista.

4. Fråga om mötet blivit korrekt utlyst.

5. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret.

6. Revisionsberättelse.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Fastställande av medlemsavgift för pågående verksamhetsår.

10. Val av ledamöter i styrelsen enligt § 7.

11. Val av suppleanter vid behov. Upp till tre suppleanter kan väljas.

12. Val av en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorsuppleant för kommande verksamhetsår.

13. Val av valberedning, bestående av tre personer, varav en är sammankallande.

14. Övriga frågor, som styrelsen framlägger, eller frågor som medlem, senast två veckor före årsmötet skriftligen har inlämnat.


§ 7 Styrelse

Föreningens styrelse består av 7 ledamöter (ordinarie). Dessa väljs på årsmötet så att hälften väljs på 2 år och hälften på 3 år vid första valet. Ordförande väljs på 3 år, vice ordförande 2år, kassör 2år och sekreterare 3 år.

Därefter väljs alla ordinarie ledamöter på 3 år med 2 års förskjutning av hälften och eventuella suppleanter väljs på 1 år.

Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan årsmötena. Den har till uppgift att:

  • verka för föreningens utveckling i enlighet med dessa stadgar
  • företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer
  • ansvara för och samordna föreningens medelsanskaffning
  • besluta om genom vilka kanaler distribution av föreningens medel ska ske
  • begränsa föreningens administrativa utgifter enligt Stiftelsens för Insamlingskontroll anvisningar.

Styrelsen adjungerar personer som behövs för verksamhetens bedrivande och främjande.

Ordföranden, vice ordföranden och sekreterare utgör arbetsutskottet.

Samtliga funktioner inom föreningen utförs på basis av ideellt arbete och berättigar därmed inte till ersättning från föreningen. I undantagsfall har styrelsen befogenhet att löpande under verksamhetsåret besluta om ev. styrelsearvode vid hög arbetsbelastning.


§ 8 Styrelsens arbetsformer

Styrelsen sammanträder vid behov och på kallelse av ordföranden, dock minst fyra gånger per kalenderår.

Styrelsen är beslutsmässig då minst 4 styrelseledamöter är närvarande.

Beslut fattas enligt samma principer som vid årsmötet enligt § 5.

Föreningens firmatecknare är ordförande tillsammans med kassör.


§ 9 Revisor

Barnens Guldkants räkenskaper och förvaltning ska granskas av auktoriserad revisor som skall avge sin revisionsberättelse senast fem veckor före årsmötet. Ersättning till revisor utgår från föreningens medel. Alla ekonomiska handlingar ska vara revisorn tillhanda senast åtta veckor före årsmötet.


§ 10 Föreningens verksamhetsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.


§ 11 Ändring av föreningens stadgar och upphörande

Ändring av föreningens stadgar kan endast göras av årsmötet eller ett tillkallat extra årsmöte med 2/3 röstmajoritet.

Föreningens tillgångar är de medlemsavgifter, sponsorbidrag och gåvor som influtit och skall förvaltas enligt god sed och användas i för verksamheten avsett syfte.

Om föreningen upphör ska alla kvarvarande tillgångar tillfalla välgörande ändamål i enlighet med föreningens syfte.

Upphörande av föreningen ska ske om årsmötet så beslutar med 2/3 röstmajoritet.


BarnensGuldkant©Copyright 2012. All Rights Reserved.


Arkiv